Stylová Wellness chata v Krkonoších
cs

OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti Wellness chata

se sídlem Rudník 73, 543 72 Rudník
pro prodej pobytů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.wellnesschata.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Wellness chata, se sídlem Rudník 73, 543  72 Rudník, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.wellnesschata.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o chatě, a to včetně uvedení cen jednotlivých termínů. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, Vratné kauce ve výši 5.000,-Kč je automaticky připočítána k ceně pobytu a slouží zároveň jako rezervační poplatek, Vratná kauce je hostovi vrácena v plné výši do 1 týdne po odjezdu na účet. Za předpokladu, že nebude použita na úhradu využití služeb a případné vzniklé škody. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání pobytu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. vybraném termínu pobytu a možnosti vybrat další služby.

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky a úhradou rezervačního poplatku (vrtané kauce), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu rezervace dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9230010002/5500, vedený u společnosti RB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

4.2. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši 5.000,-Kč. Tato částka zároveň slouží jako vratná kauce..

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4. Případné slevy z ceny rezervace poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (rezervace)

5.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující se zavazuje uhradit Storno poplatek z vypočítané ceny ve rezervaci:

0% více jak 1 měsíce před termínem

-100% z celkové ceny rezervace méně než 1 měsíc před termínem

5.2. Prodávající může odstoupit od smlouvy pokud:

- dojde k neočekávaní situaci,

- k poškození objektu v takovém rozsahu, které znemožňuje jeho užívání

6. UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. V chatě může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.
 2. Užívání zařízení chaty je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být vyhověno, za předpokladu, že následující termín nebude již rezervován.

 4. Host užívá chatu po dobu, kterou sjednal s majitelem chaty nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a v téže době chatu uvolní. Pokud tak host neučiní, je provozovatel chaty nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z chaty vystěhovat.

 5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid v obci.

 6. V den nástupu se host může v chatě ubytovat nejdříve v 16 hodin, pokud nebyla tato hodina s majitelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.

 7. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny převodem před příjezdem.

 8. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele chaty nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 9. Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů, nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z chaty je host povinen uzavřít vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna.

 10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělé osoby v chatě. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chaty a přilehlé zahrady.

 11. K chatě je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.

 12. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany.

 13. Host ubytovaný v této chatě je povinen dodržovat tento ubytovací řád a pokyny. V případě, že jej poruší, má majitel chaty právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady a má právo udělit pokutu ve výši až 100% kauce.

 14. Vstup na okolní pozemky chaty, zahradu, hřiště, bazén i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.

 15. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách chaty jen se souhlasem majitele. Majitel zvířete je povinen na požádání majitele chaty prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.

- není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách chaty, a to včetně pokoje ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta

- zvířata nesmí odpočívat

- ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta -

- nelze užívat sprchy ani jiné zařízení ke koupání nebo mytí zvířat

- ke krmení nesmí být používán inventářů, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům

- osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hodin

- odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chaty i přilehlé zahrady má osoba, která zvíře doprovází.

- majitelé zvířat jsou povinni po nich vždy uklidit chatu a vždy uklízet venku jejich exkrementy!

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vít Svárovský, Masarykova 181/12, 277 11 Neratovice, adresa elektronické pošty vit@wellnesschata.cz, telefon +420 736 506 610

V Neratovicích dne 1.1.2022